Algemene voorwaarden van:

Dikkenberg Staalmeesters B.V.
Goorsteeg 15a
6741 TB Ederveen

Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 091101880000 (AS 152-11)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en leveringen van Dikkenberg Staalmeesters B.V., gevestigd te Lunteren, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
  enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
  maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,
  tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze
  bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op
  cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
 6. Mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
  voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
  nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 8. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
  gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene
  voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van
  toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
  Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,
  komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen
  heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht
  verstrekt c.q. een order plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij
  deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de
  wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de
  uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de
  gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod
  wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- en transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze
  prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 5. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe
  opdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en
  andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo
  nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten
  ontlenen.
 7. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd.
 8. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
  valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of
  toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde bouwmaterialen, grondstoffen e.d.,
  is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de
  wederpartij in rekening te brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
  consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
  Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de
  gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de
  gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.
  Artikel 4: Inschakeling derden
  Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde
  leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de
  gebruiker.
  Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
 10. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
  vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden tijdig op de door de gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt;
  b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

c. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie.Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
e. de werklocatie in zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd zijn werkzaamheden kan
verrichten c.q. voortzetten;
f. de gebruiker tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van
(bouw)materialen en hulpmiddelen;
g. de gebruiker op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas
en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg
van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
h. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
i. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
j. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d.
van de gebruiker opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q.
diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
k. op de werklocatie de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste
overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
l. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van
kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.

 1. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of
  bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die
  voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de
  gereedschappen, machines, materialen e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de
  werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen
  schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 3. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
  constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 4. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het
  werk aan te brengen.
 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn
  verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor
  het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor
  rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij
  nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te
  verlangen niet aan.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

 1. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens c.q. bescheiden vertrouwelijk
  behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
  overeenkomst.
 2. Deze gegevens c.q. bescheiden worden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opgeslagen en bewaard. De gebruiker is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens of bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau.
 3. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de
  aan de gebruiker verstrekte gegevens c.q. bescheiden.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
  Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk
  in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn
  (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij
  iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
  Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de
  te leveren zaken de fabriek, de werkplaats, de werf, het magazijn of de winkel van de gebruiker
  verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene
  voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van
  de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze,
  maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade
  van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het
  transport.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de
  bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
  werkzaamheden te verrichten en/of de bestelde zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren,
  is de gebruiker gerechtigd de zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de
  overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de
  gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker
  binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te
  verrichten en/of de materialen, zaken of bescheiden alsnog te leveren.
 8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen is deze per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de
  overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke
  verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de materialen en/of zaken aan derden te verkopen
  alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de
  gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele
  (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 10. Indien de overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
 11. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden die niet aan de gebruiker te wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door de gebruiker niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.
 12. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals
  omschreven in lid 10 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
  oplevering.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft
  ontvangen;
  b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft
  ontvangen is
  c.er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
  heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs
  voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals
  eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de
  onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van
  de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening
  van de wederpartij.
 3. De gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de
  hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan
  worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet
  worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten
  in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.
 5. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en
  aanwijzingen. De gebruiker dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de
  wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen. Een en ander
  voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van
  de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 6. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante
  wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de
  offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn
  voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als
  gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
  uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst.
  De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de
  overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering
  van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval
  recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de gebruiker te vervaardigen bescheiden steeds
  zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien
  nodig wordt het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter
  goedkeuring voorgelegd. De gebruiker is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de
  wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij
  mag de vervaardigde bescheiden pas gebruiken, nadat de gebruiker de geparafeerde definitieve
  versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 9. Ingeval de gebruiker in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit
  worden gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan
  de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden.
  De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de
  wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de
  uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of
  geschatte hoeveelheden.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn.

 1. De gebruiker is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden
  afgerond zijn en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is.
 2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd,
  indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor
  goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn
  opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de
  werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij de gebruiker of zoveel eerder als de
  wederpartij dit resultaat – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij
  ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de
  werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
  De gebruiker is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor
  zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken,
  onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk c.q. resultaat van de werkzaamheden
  constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
  klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Emballage

 1. Indien de zaken door de gebruiker worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van de gebruiker. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te
  brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor
  overeengekomen termijn, is de gebruiker verplicht deze emballage terug te nemen en zal de gebruiker
  de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze
  schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte
  vergoeding, is de gebruiker gerechtigd de emballage niet terug te nemen. De gebruiker kan de
  emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de
  wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen en is hij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele
  zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de
  vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de
  wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de
  gebruiker te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk
  binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle
  gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete
  garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden, waarvan niet is
  overeengekomen dat hiervan eerst een concept zou worden vervaardigd, tot controle ervan over te
  gaan. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. die door de wederpartij in redelijkheid bij
  een eerste, zorgvuldige inspectie van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 2
  werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan de gebruiker te worden gemeld gevolgd door een
  schriftelijke bevestiging hiervan.
 4. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking –
  doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan de gebruiker
  te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is
  gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te
  beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 6. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker c.q. bij de fabrikant of toeleverancier voorradige
  (groothandels)verpakkingen c.q. minimale hoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde
  geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als
  tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. Lid 7 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 9. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde zaken noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat de
  gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en
  risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 11. Het is niet mogelijk klachten in te roepen ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

 1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar
  behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien
  van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk
  tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
  deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de
  gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de
  eigenschappen van deze materialen. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of
  leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De
  gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
 4. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde
  zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen
  gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de
  gebruiker kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste
  wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie
  op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de
  gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze
  algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties c.q. door de gebruiker gegarandeerde resultaten of
  kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe
  schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade,
  winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk
  uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
  beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn
  assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet
  uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de
  schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte
  werkzaamheden c.q. de geleverde zaken.
 5. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q.
  bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of
  namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is de gebruiker slechts verantwoordelijk voor de juiste
  uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 10. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch de gebruiker op andere gronden
  aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of
  namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  b. door ondeskundige bewaring (opslag) c.q. onderhoud van de geleverde zaken;
  c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of
  voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;
  d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen
  aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
  gebruiker.
 11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
  wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op
  directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
  in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden
  jegens de wederpartij.

Artikel 15: Onderhoudsovereenkomst

 1. Indien een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten in verband met het onderhoud gedurende een bepaalde periode, zal de wederpartij de geconstateerde gebreken – geheel overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de gebruiker – aan de gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen.
 2. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij de gebruiker geldende werkuren op maandag tot en met
  vrijdag, met uitzondering van erkende nationale feestdagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
  tussen partijen is overeengekomen.
 3. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
  a. de jaarlijkse onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling;
  b. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de onderhoudsovereenkomst;
  c. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
  d. een regeling betreffende de voorrijkosten;
  e. de door de gebruiker gehanteerde onderhoudstarieven en prijzen.
 4. Indien de wederpartij een onderhoudsovereenkomst met de gebruiker heeft gesloten, zal de gebruiker al het noodzakelijke onderhoud verrichten. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij een terecht beroep op de garantie wordt gedaan.
 5. De gebruiker garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de daarbij
  gebruikte onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de zaken weer ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste
  wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
 6. De wederpartij kan de rechten en verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst niet zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker overdragen.

Artikel 16: Betaling

 1. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid
  voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de
  wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand,
  cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom
  van maximaal € 25.000,00:
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
  minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de gebruiker gerechtigd aan de wederpartij
  over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te
  berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat
  meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de gebruiker gerechtigd na verloop
  van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel
  cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te
  ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is
  geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
  opschortingsrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de gebruiker ten eerste in mindering worden
  gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst
  openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening
  betrekking heeft op een latere factuur.
 10. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de gebruiker te verrekenen met eventuele
  tegenvorderingen die hij heeft op de gebruiker. Dit geldt eveneens indien de wederpartij
  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de
  consument. Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud
 11. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te
  leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de
  gebruiker heeft voldaan.
 12. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde
  en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die
  met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de
  wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding,
  buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 13. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij
  zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud
  rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het
  eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 14. Dit eigendomsvoorbehoud rust eveneens op nieuwe zaken die door de wederpartij zijn vervaardigd uit de geleverde zaken.
 15. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de
  normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens
  een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 16. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze
  zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 17. De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen
  eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 18. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan zorgvuldig en als
  identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
 19. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering,
  dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de
  gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende
  premiebetalingsbewijzen.
 20. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep
  doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk
  recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
  zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van
  schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling,
  middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Retentierecht

 1. De gebruiker is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die de gebruiker ter montage c.q. onderhoud c.q. reparatie onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
  b. de wederpartij de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden aan de zaken
  niet of niet volledig heeft voldaan;
  c. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet
  of niet volledig heeft voldaan.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,
  voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de
  overeenkomst geleverde of vervaardigde werken c.q. bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de
  uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. De wederpartij garandeert dat er geen gegevens e.d. betreffende de door de gebruiker gebezigde
  fabricage- en/of constructiemethode(n) en de gekozen detaillering dan met voorafgaande
  uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gekopieerd, aan derden worden getoond dan wel
  bekendgemaakt en/of anderszins gebruikt worden.
 4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker te verstrekken of verstrekte
  gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel
  eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker
  door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de gebruiker
  gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
  middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de
  wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
  vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de
  (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker
  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan
  de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een
  redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en
  leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de
  wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

Artikel 22: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te
  annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding
  verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens
  door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd
  voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte
  werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in
  rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de
  gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de
  door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de
  vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct
  opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.

Artikel 23: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker
  is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de
  bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk
  bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier
  bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het
  geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Lunteren, 11 februari 2021